Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zajęła się analizą sytuacji finansowej Lechii Gdańsk, Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów oraz Wisły Kraków.

Na posiedzeniu stawili się przedstawiciele wszystkich powyżej wymienionych Klubów. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych oraz wysłuchaniu stron, Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła:

  1. Ukarać Klub Górnik Zabrze karą regulaminową w postaci kary pieniężnej w wysokości 263.000 zł za łamanie postanowień pkt.3 decyzji nr 14 Komisji ds. Licencji Klubowych z dnia 14 maja 2014 roku przyznającej Klubowi licencję na udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2014/2015. W przedmiotowym punkcie Komisja postanowiła „nałożyć na Klub zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem wynagrodzenia nowozatrudnionych zawodników do wysokości 15.000 zł średniomiesięcznie w okresie trwania kontraktu ze wszystkich tytułów w odniesieniu do każdego nowozatrudnionego zawodnika oraz do wysokości łącznej kwoty miesięcznej sumy wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym nowozatrudnionych zawodników do wysokości wykazanej w prognozie finansowej złożonej w dokumentacji licencyjnej”. Po przeprowadzonej analizie na podstawie danych księgowych otrzymanych od klubu Komisja stwierdziła przekroczenie nałożonego limitu kosztów wynagrodzeń za okres od lipca do listopada o 263.000 zł. Wysokość kary odpowiada wysokości przekroczenia limitu nałożonego przez Komisję na Klub. Uzasadniając powyższą decyzję, Komisja wskazuje, że ograniczenie wysokości zarobków nowozatrudnianych piłkarzy, stosowane przez Komisje jako środek nadzoru finansowego, względnie sankcja regulaminowa od ubiegłego sezonu, stanowi w istocie zakaz uprawniania do gry piłkarzy, o ile uzgodnione z nimi warunki wynagrodzenia przekraczają określony limit. Stosowana w ubiegłym sezonie praktyka ograniczania indywidualnych wynagrodzeń nowych piłkarzy spotykała się często z krytyką, wskazującą, że ograniczenie wynagrodzenia konkretnego piłkarza nie musi się przekładać na faktyczne ograniczenie całości wydatków klubu (klub może przykładowo zatrudnić kilku piłkarzy z wynagrodzeniem równym limitowi podnosząc przy tym łączny budżet wynagrodzeń). W wyniku rozmów z klubami, w bieżącym sezonie Komisja wypracowała nowe podejście do stosowania sankcji regulaminowych (i/lub środków nadzoru finansowego) w postaci ograniczenia wynagrodzeń piłkarzy. Zamiast radykalnego obniżenia wynagrodzeń nowozatrudnianych piłkarzy (np. do poziomu 5 tys zł), uznano, że rozsądniejszym zabiegiem będzie łagodniejsze ograniczenie wynagrodzeń nowych piłkarzy (w przypadku Górnika Zabrze do wysokości 15 tys zł) przy jednoczesnym ograniczeniu łącznej puli kosztów wynagrodzeń. Takie podejście miało w zamyśle ograniczyć wydatki klubu do pożądanej wysokości, pozostawiając jednocześnie klubowi większa swobodę w realizacji polityki płacowej. W przypadku Górnika Zabrze przyjęto najbardziej łagodną formę ograniczenia łącznej puli wydatków, to jest do wysokości zadeklarowanej przez klub w prognozie finansowej złożonej w dokumentacji licencyjnej.
    Opisana powyżej formuła ograniczenia zarobków może funkcjonować jedynie przy pewnym poziomie zaufania do klubu. Wynika to z faktu, że stosowana w ubiegłym sezonie metoda limitowania wynagrodzenia konkretnych zawodników pozwala zablokować uprawnienie do gry piłkarza, którego kontrakt przekracza wyznaczony limit. Nie ma natomiast możliwości kontroli z góry czy klub przestrzega łącznego limitu wynagrodzeń. Kontrola przestrzegania nałożonej sankcji możliwa jest dopiero post factum. Komisja świadoma była powyższego ryzyka, zdecydowała się jednak na wyjście naprzeciw oczekiwaniom klubów, aby ułatwić im racjonalną politykę płacową, pomimo nałożonych ograniczeń. Oczywiste było jednak, że działanie w zaufaniu do klubów musi się spotkać z ostrą reakcją, jeśli nałożone ograniczenie zostanie naruszone. Wynika to z faktu, że de facto Klub dysponował drużyną, której koszty utrzymania, przekroczyły dopuszczalny limit.
    W przypadku Górnika Zabrze, pomimo trudnej sytuacji finansowej Klubu oraz pomimo stale rosnącego zadłużenia krótkoterminowego, Klub w okresie lipiec-listopad 2014 przekroczył o łączną kwotę 263 tys. zł zarówno własne plany finansowe, jak i nałożone decyzją Komisji ograniczenia. W tej sytuacji Komisja doszła do wniosku, że karą współmierną do wykroczenia będzie nałożenie sankcji finansowej w kwocie równej powyższemu przekroczeniu.
  2. W stosunku do Klubów Lechia Gdańsk oraz Ruch Chorzów – Komisja postanowiła dalej monitorować w ramach nadzoru finansowego sytuację Klubów.
  3. W stosunku do Wisły Kraków – Komisja po przeanalizowaniu przedstawionych przez Klub dokumentów dotyczących spłaty zawartych porozumień stwierdziła, iż Klub spłacił wszystkie należności względem wierzycieli do których został zobowiązany w pkt 2 decyzji nr 6 z dnia 4 listopada br. Wobec powyższego Komisja nie stwierdziła podstaw do odwieszenia Klubowi kary dwóch ujemnych punktów nałożonych decyzją nr 6 z dnia 4 listopada 2014 roku.
    Klubowi Górnik Zabrze przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji.

Źródło: pzpn.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora