Biorąc pod uwagę częste, dziwne działania tzw. "stróżów prawa", SKLG przekazało nam zbiór przepisów i porad, które mogą okazać się pomocne dla kibiców, szczególnie tych przemierzających Polskę za naszą Lechią. Warto też zapoznać się  obowiązującym regulaminem wyjazdowym.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z poniższą treścią.

Regulamin wyjazdowy

Zapisy:

 • Nie podajemy na stronach internetowych miejsca i godziny wyjazdu. Każdy zostanie o tym poinformowany podczas zapisów.
 • Podczas zapisów każdy zobowiązany jest pokazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).
 • Organizator ma prawo do odmowy zapisania na listę wyjazdową/na transport zorganizowany, bez podania przyczyny.
 • Organizator ma prawo zwrócić pieniądze i odmówić wyjazdu danej osobie, nawet na miejscu zbiórki, bez podania przyczyny.

Jazda:

 • Nie wsiadamy do środków transportu do momentu wyrażenia na to zgody przez organizatora.
 • W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń w środku transportu, natychmiast zgłaszamy to organizatorowi.
 • Za wszelkie powstałe podczas podróży szkody płaci sprawca, który dodatkowo, w przyszłości, traci możliwość jazdy zorganizowanym transportem oraz musi liczyć się z opuszczeniem środka transportu niezależnie od miejsca, w którym się on znajduje.
 • LICZBĘ, MIEJSCE oraz CZAS postojów wyznaczają organizatorzy.
 • Wyzwiska oraz obelgi skierowane do przewoźnika lub organizatora stanowią podstawę do natychmiastowego opuszczenia środka transportu przez sprawcę, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu.
 • Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu w pierwszą stronę podróży. Jeżeli chcesz pić, to idealnym miejscem jest pub.
 • Niewpuszczenie na mecz ze względu na nadmiar wypitego alkoholu wiąże się z brakiem możliwości zapisania na kolejne mecze wyjazdowe.
 • Na mecze jeździmy tylko i wyłącznie w barwach Lechii, naszych zgód, bądź fanklubów.
 • W przypadku jazdy własnym transportem, kategorycznie zabrania się wywieszania na zewnątrz barw klubowych. W przypadku ich utraty będą wyciągane BARDZO SUROWE konsekwencje.
 • Na wyjazdach dopingujemy wszyscy. Jeżeli nie jesteś zainteresowany dopingiem, to zostań w domu.

Postanowienia końcowe:

 • Jadąc na wyjazd reprezentujesz Lechię. Pamiętaj, by reprezentować ją godnie.
 • Podczas całego wyjazdu obowiązuje kategoryczny zakaz rozmowy z policją i ochroną. Do tego są wyznaczone odpowiednie osoby!
 • Na pojedyncze wyjazdy może zostać stworzony osobny regulamin; postanowienia regulaminu szczególnego zastępują odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik wyjazdu winien posiadać ważny dokument tożsamości w celu wylegitymowania się nim przy wejściu na stadion.
 • W przypadku zawrócenia z trasy lub innych przyczyn niezależnych od organizatora koszty wyjazdu nie będą zwracane.
 • Zapisanie na wyjazd jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Stowarzyszenie Lwy Północy

ZATRZYMANIE

Istnieje kilka sposobów zatrzymania – na podstawie kpk (zatrzymanie procesowe podejrzanego o przestępstwo), na podstawie ustawy o policji (tzw. zatrzymanie prewencyjne) i inne (np. Do wytrzeźwienia). Najistotniejsze z punktu widzenia kibica są pierwsze dwa.

Zatrzymanie na podstawie kpk w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa

Policja ma prawo zatrzymać osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się, albo zacierania śladów, albo iż nie będzie można ustalić jej tożsamości (art. 244 kpk).

PRZYDATNA UWAGA: Jeśli nie zachodzą ww. przesłanki, kwestionuj legalność i prawidłowość zatrzymania.

Zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin. W tym czasie zatrzymany musi być przekazany do dyspozycji Sądu, który zaś ma 24 godziny na rozstrzygnięcie, czy zastosować w sprawie tymczasowe aresztowanie.

PRZYDATNA UWAGA: Uzbrój się w cierpliwość – bądź świadom, że nie możesz być trzymany dłużej niż 2 doby, chyba że sprawa będzie kierowana do sądu. Trzymanie w areszcie może być formą wymuszania zeznań. Nie przyznawaj się jednak (bezpodstawnie) do winy tylko dlatego, że chcesz szybciej wyjść z aresztu – zaszkodzisz sobie i innym, a policja i tak będzie trzymała ciebie tyle, ile chce.

Zaraz po zatrzymaniu zatrzymanego należy poinformować o:

 • przyczynach zatrzymania;
 • przysługujących prawach – w tym prawie do żądania adwokata; (art 244 § 2 kpk)

W rzeczywistości dawana jest kartka z drobnym drukiem, z opisanymi przepisami i prawami zatrzymanego, którą musimy podpisać.

PRZYDATNA UWAGA: Zawsze uważnie czytaj to, co dostajesz do podpisania.

Zatrzymany ma prawo złożyć wyjaśnienia, lub złożyć oświadczenie do protokołu który jest sporządzany z zatrzymania  (244 § 3 kpk);

PRZYDATNA UWAGA: Nie mów za dużo, bo policja zapisze to tak, jak jest jej wygodnie. Poza tym "wymyślane" na poczekaniu linie obrony zazwyczaj są śmiesznie niewiarygodne. Zgodnie z art. 175 kpk możesz odmówić składania wyjaśnień. Jeśli sprawa trafi do sądu i tak będziesz wysłuchany i będziesz mógł składać wyjaśnienia na każdym etapie postępowania – w sądzie trudno będzie wyjaśnić tobie rozbieżności z tym, co zapisała policja. Posługuj się zdawkowymi stwierdzeniami: "nie przyznaję się do winy", "nic nie zrobiłem", "nie było mnie tam", "funkcjonariusze nadużyli prawa", "mam świadków i dowody potwierdzające to co mówię, które przedstawię w sądzie". Nie wskazuj policji świadków i dowodów na swą niewinność – wiedząc o nich, postarają się je zdyskredytować. Nie wiedząc o nich, będą obawiali się działania. Nie wdawaj się szczegóły – jak będziesz przesłuchiwany wiele razy drobne różnice, których nie da się uniknąć, będą działały na twoją niekorzyść. Czytaj to co wyjaśniłeś przed podpisaniem i wskazuj różnice z tym co powiedziałeś – policja niewygodnych rzeczy nie będzie pisała i będzie zmieniała twoje słowa. Nie bój się tego kwestionować. Podaj w wyjaśnieniach wszelkie nieprawidłowości w działaniu policji. Napisz, jeśli byłeś bity, albo wymuszano na tobie zeznania. Jeżeli przedstawiono już tobie zarzuty, dokładnie przeczytaj co się tobie zarzuca, weź odpis postanowienia o postawieniu zarzutów. Jeśli jesteś zatrzymany to znaczy, że o coś się ciebie podejrzewa – nie możesz być przesłuchiwany w charakterze świadka, który ma obowiązek mówienia prawdy.

Zatrzymany ma także prawo do kontaktu z adwokatem "w dostępnej formie" (art. 245 kpk).

PRZYDATNA UWAGA: Możesz prosić o dyżurującego adwokata z urzędu. Wskaże tobie uwagi i porady, może też złożyć za ciebie zażalenie na zatrzymanie. Nie licz jednak, że jego interwencja spowoduje "nagłe" zwolnienie ciebie przez policję. Adwokat skuteczne działanie celem obrony ciebie będzie mógł podjąć dopiero na etapie sądowym. Póki sprawa jest w prokuraturze/na policji może nie otrzymać nawet akt sprawy, aby się z nimi zapoznać.

Na zatrzymanie przysługuje zażalenie, składane na zasadach ogólnych – czyli w ciągu 7 dni, składane do Sądu (Rejonowego) za pośrednictwem organu, który dokonał zatrzymania (art. 246 § 1). W zażaleniu żądamy zweryfikowania zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania. Oprócz merytorycznego odniesienia się do sprawy wskazujemy także brak przesłanek zatrzymania z art. 244 kpk.

PRZYDATNA UWAGA: Zażalenie na nieprawidłowości związane z zatrzymaniem złóż jak najszybciej – zaraz po zatrzymaniu. Policja ma obowiązek przekazać je niezwłoczne do sądu i który może nakazać zwolnienie ciebie. "Niezwłocznie" niestety nie znaczy "natychmiast".
Nie zapominaj o złożeniu zażalenia jeśli już zostaniesz wypuszczony z aresztu. Jeśli zostałeś pobity lub zastosowano nieuzasadnioną przemoc – idź szybko do lekarza i zrób obdukcję.
Zatrzymanie prewencyjne na podstawie ustawy o policji

Policjanci mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia (art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o policji). Osobie takiej przysługują takie same uprawnienia, jak zatrzymanej na podstawie kpk.

Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. Osoba zatrzymana w tym trybie może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. W razie potrzeby należy ją poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić pomocy medycznej (art. 15 ust. 3, 4, 5 ustawy o policji).

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Tymczasowe aresztowanie następuje celem zabezpieczenia toku postępowania, gdy zachodzi obawa ucieczki, ukrywania się, lub matactwa w sprawie, w szczególności gdy istnieje wysokie zagrożenie karą. Decyduje o nim sąd. (Art. 258 kpk, art. 250 § 1 kpk). Jeżeli zatem sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, oznacza, że istnieją jakieś dowody je uzasadniające.

PRZYDATNA UWAGA: Na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu przysługuje zażalenie – składane za pośrednictwem sądu, który je zastosował, w terminie 7 dni od zastosowania.  W każdym czasie możesz wnosić o uchylenie aresztowania lub zamianę na inny środek zapobiegawczy (np. poręczenie majątkowe, dozór). Pamiętaj, że od aresztowania należy odstąpić, jeśli niesie ono poważne niebezpieczeństwo dla twojego zdrowia lub życia, lub wyjątkowo ciężkie skutki dla ciebie lub najbliższej rodziny.

USTAWA O POLICJI

Policja ma możliwość legitymowania w celu ustalenia tożsamości (art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy o policji)

Policja może zatrzymywać osoby w trybie kpk i prewencyjnie (art. 15 ust 1 pkt 2i3 ustawy o policji)

Policja może dokonywać kontroli osobistej, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. (art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy o policji).

Czynności policji powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszające dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. (art. 15 ust. 6 ustawy o policji). Na sposób prowadzenia czynności przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora (art. 15 ust 7 ustawy o policji).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów z dnia 26 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1186) wskazuje natomiast, iż:

 • Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej;
 • Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych;
 • Po zakończeniu wykonywania czynności służbowych, policjant ustnie informuje osobę, wobec której czynności te podjęto, o prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia tych czynności.
PRZYDATNA UWAGA: Jeżeli zachowanie policjantów nie jest właściwe, złóż zażalenie na ich czynności. Jeśli masz telefon z dyktafonem albo kamerą, staraj się utrwalić niewłaściwe zachowanie, ale tak, aby tego nie dostrzegli (koniecznym jest bowiem dowód niewłaściwego zachowania). Jeśli zostałeś pobity – niezwłocznie dokonaj obdukcji. Przekroczenie przez funkcjonariuszy uprawnień jest przestępstwem – złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 kk wskazując, jakie przepisy policjanci przekroczyli. Staraj się wpisywać informacje o nieprawidłowościach wszędzie gdzie to możliwe, w protokołach i wyjaśnieniach. Późniejsze wskazywanie nieprawidłowości może być uznane za twoją linię obrony

Źródło: Lwy Północy

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora