W nawiązaniu do słów Adama Mandziary zawartych w wywiadzie dla portalu Trójmiasto.pl z dnia 22.05.2018 r. Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk 'Lwy Północy' przesłało do naszej redakcji oświadczenie, którego treść znajdziecie poniżej.

 • Ostatnie trzyletnie porozumienie między Klubem a Stowarzyszeniem zakończyło się 23 lipca 2017 r., a rozmowy dotyczące kolejnego porozumienia zostały zainicjowane przez Klub w październiku 2017 r.
 • Nie wiemy, z czego wynika kwota 400 tysięcy zł, którą podał w wywiadzie A. Mandziara. Nie było i nie ma żadnej - nawet roboczej - wersji porozumienia. Zarówno pieniędzmi, jak i porozumieniem nie jesteśmy zainteresowani.
 • Skoro mowa o pieniądzach na działania Stowarzyszenia: żadne środki z dotychczasowych porozumień nie stanowiły korzyści majątkowej Stowarzyszenia. Klub płacił za bilety na mecze wyjazdowe bezpośrednio klubom piłkarskim gospodarzy. Mało tego, kary za oprawy były płacone ze środków Stowarzyszenia. Szczegóły umowy w tym zakresie zamieszczamy pod treścią oświadczenia.
 • Na przełomie listopada i grudnia informowaliśmy Adama Mandziarę, że nie jest możliwe podpisanie porozumienia bez ustalenia drogi do poprawy sytuacji Klubu. Stowarzyszenie wraz z Akcjonariuszami Mniejszościowymi wielokrotnie przedstawiało propozycję współpracy z Klubem, m.in. w celu poprawienia wzajemnych relacji, sposobu zarządzania, naprawy kondycji finansowej. Niestety, wszelkie propozycje pozostały do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi ze strony pana Mandziary oraz Zarządu, co rozumiemy jako odrzucenie jakiejkolwiek chęci porozumienia.

Wobec powyższego, słowa Adama Mandziary uważamy za manipulację, a zarzuty postawione Prezesowi Stowarzyszenia - Piotrowi Zejerowi za kłamliwe i bezpodstawne. Danie kibicom iluzorycznego poczucia, jakoby Stowarzyszenie miałoby otrzymać dla siebie kwotę 400 tysięcy zł, można przyrównać do tak wiarygodnych informacji, jak:

 • bezwarunkowe umorzenie 10 mln długu,
 • brak zaległości finansowych względem piłkarzy,
 • deklaracje, że Klub nie zostanie ukarany a tymczasem, jest karany finansowo, podlega dozorowi oraz otrzymuje kary w formie ujemnych punktów,
 • sumienne prowadzenie budżetu - tworzonego na kolanie i stale powiększającego zadłużenie,
 • walkę o najwyższe cele,
 • budowanie potencjału pierwszej drużyny - poprzez likwidację drużyny rezerw,
 • zatrudnianie profesjonalistów, którzy likwidują wysepki klubowe,
 • inwestowanie pieniędzy, poprzez ich pożyczanie, i inne …

Stoimy na stanowisku, że w każdej normalnie funkcjonującej spółce Prezes, gdy - dysponując jednym z największych budżetów w lidze - doprowadził do najgorszego wyniku w historii ostatnich lat, powinien podać się do dymisji.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji na spotkaniach Stowarzyszenia z kibicami.

SKLG – Lwy Północy

------------------------------------- paragrafy porozumienia w latach 2014-2017------------------------------------------

§6

Klub zobowiązuje się do współfinansowania działań podejmowanych przez Stowarzyszenie przy realizacji niniejszej umowy według zasad opisanych w poniższych punktach niniejszego Porozumienia. Klub deklaruje wsparcie finansowe dla inicjatyw i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie dotyczących zorganizowanych wyjazdów sympatyków Klubu na oficjalne mecze, w kwocie nieprzekraczającej 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto w każdym sezonie rozgrywkowym na następujących zasadach:

 1. Klub zobowiązuje się pokrywać całkowity koszt biletów wstępu, w ramach ustalonej kwoty, na mecze wyjazdowe organizowane przez Stowarzyszenie, o których mowa § 7. Całkowity koszt w rozumieniu tego postanowienia, to koszt biletów meczowych na sektor gości wg ilości osób zapisanych na wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie.
 2. Klub realizuje postanowienie niniejszego § poprzez dokonywane rozliczenia bezpośrednio z organizatorem meczu – klubem gospodarzem.
 3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy przypadku wyjazdów organizowanych na mecz zaprzyjaźnionych z kibicami Lechii drużyn, tj. we Wrocławiu i Krakowie oraz meczów derbowych w Gdyni.
 4. W przypadku wzrostu cen biletów wstępu na mecze wyjazdowe powyżej 20% w stosunku do poprzedniego sezonu ligowego kwota, o której mowa w niniejszym § zostanie odpowiednio zwiększona.
 5. Stowarzyszenie może wskazać inne niż opisane w pkt.1 przeznaczenie finansowego wsparcia pod warunkiem, że finansowane inicjatywy i projekty są realizowane przez Stowarzyszenie lub są elementem składowym projektów Stowarzyszenia w tym dotyczących opłaty podwykonawców Stowarzyszenia.
 6. Zobowiązanie opisane w pkt. 5 wyklucza bezpośrednie przekazanie środków finansowych Stowarzyszeniu.
 7. Podane w niniejszym paragrafie dofinansowanie nie dotyczy meczów Lechii Gdańsk w ramach rozgrywek międzynarodowych. W takim przypadku zarówno forma, jak i kwota wsparcia zorganizowanego wyjazdu kibiców Lechii stanowić będzie aneks do niniejszej umowy, negocjowany i podpisywany z przeznaczeniem na konkretny mecz.

§21

1. Klub zapewni zorganizowanym Fanklubom Lechii spoza Gdańska i miejscowości bezpośrednio z nim graniczących rabat na zakup biletów i karnetów na mecze piłkarskie na dowolnie wybrany przez każdego kibica sektor stadionu w następującej wysokości:

 • w przypadku miejscowości położonej od Gdańska w odległości do 30 kilometrów – 30%;
 • w przypadku miejscowości położonej od Gdańska w odległości powyżej 30 kilometrów, a poniżej 120 kilometrów – 50%;
 • w przypadku miejscowości położonej od Gdańska w odległości powyżej 120 kilometrów – 70%;

2. Na wniosek koordynatora ds. kibiców można dopuścić możliwość przyznania na preferencyjnych warunkach dodatkowej puli biletów dla fanklubów najprężniej działających lub zorganizowanych grup kibiców dojeżdżających na mecze do Gdańska z odległych miejscowości. Wszelkie bonusy i przywileje będą przyznawane na podstawie Regulaminu, o którym mowa w ust. 5. Klub zapewni zorganizowanym Fanklubom Lechii możliwość zwrotu biletu najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem danego meczu.

8. Maksymalna wysokość rabatów, o których mowa w niniejszym § dla wszystkich Fanklubów wynosi 250.000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§27

Stowarzyszenie zobowiązuje się do pokrywania z własnych środków ewentualnych kar finansowych nakładanych na Klub przez organizatora rozgrywek ligowych oraz Pucharu Polski w przypadku, gdy kary te będą konsekwencją zawinionego działania członków Stowarzyszenia przy realizacji zadań objętych niniejsza umową, w szczególności organizacji choreografii trybun.

§29

Stowarzyszenie zobowiązuje się do wspierania działań Klubu w celu promocji sportu i klubu wśród młodzieży szkolnej oraz akademickiej, w szczególności poprzez:

a) pomoc w organizacji amatorskich turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

b) pomoc w organizacji spotkań promocyjnych z udziałem pracowników Klubu i członków stowarzyszenia w szkołach i na uczelniach.

c) Patronowanie fanklubom Lechii Gdańsk na terenie całego kraju.

d) Organizację aktywnych konkursów dla kibiców w czasie spotkań piłkarskich oraz w Internecie.

e) Powołanie, organizację oraz sprawowanie patronatu nad sekcją sportową, z założeniem aktywizacji środowiska i kształtowania pozytywnych wzorców poprzez sport; Klub wesprze finansowo i organizacyjnie działania sekcji sportowej na dotychczasowych zasadach, obowiązujących w latach 2010-2013, z uwzględnieniem aktualnych kosztów prowadzenia sekcji, nieprzekraczających kwoty 6500 zł brutto (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych brutto) średnio na miesiąc miesięcznie.

f) W innych formach wynikających z realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.

§30

Dla realizacji zadań o jakich mowa w §29 Klub może udostępnić Stowarzyszeniu nieodpłatnie wykorzystywane przez siebie obiekty i pomieszczenia (głównie boiska), oczywiście w porozumieniu i za zgodą ich prawowitych właścicieli, a także w trybie niniejszej umowy na wniosek przedstawiciela władz Stowarzyszenia może przekazać uzgodnioną ilość nieodpłatnych biletów na spotkania piłkarskie, pamiątek klubowych itp. z przeznaczeniem na nagrody w konkursach kierowanych do osób spoza Stowarzyszenia.

Klub, w miarę posiadanych możliwości lokalowych oraz z uwzględnieniem własnych potrzeb w zakresie korzystania z lokali na terenie stadionu w Gdańsku-Letnicy, zobowiązuje się zapewnić Stowarzyszeniu odpowiednie pomieszczenie magazynowe do przechowywania flag na stadionie w Gdańsku-Letnicy albo aktywnie pomóc Stowarzyszeniu w rozmowach z zarządcą stadionu w Gdańsku-Letnicy i w uzyskaniu takiego pomieszczenia.

Klub zapewni nagłośnienie do prowadzenia zorganizowanego dopingu na meczach ligowych, pucharowych i towarzyskich Lechii Gdańsk rozgrywanych w Gdańsku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

źródło: Lwy Północy

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioBWebsite: https://www.dariob.net/
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora