W dniach 19-20 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego przedmiotem była wstępna analiza wniosków o przyznanie Licencji uprawniających do gry w Ekstraklasie oraz w rozgrywkach UEFA w sezonie 2017/2018.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami postępowania, Komisja w ramach tzw. „systemu wczesnego ostrzegania”, informuje na kilka tygodni przed terminem podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji, o brakach w dokumentacji licencyjnej, a w szczególności o kluczowych problemach mogących prowadzić do nieprzyznania Licencji na rozgrywki Ekstraklasy lub UEFA.

Poniższa informacja przedstawia podsumowanie listy najistotniejszych braków i nieprawidłowości stwierdzonych na obecnym etapie analizy wniosków licencyjnych. Zwracamy uwagę, że wnioski wypracowane przez Komisję na tym etapie mają charakter wstępny – mogą ulec zmianie, zarówno w wyniku zmiany stanu faktycznego po stronie Klubów, uzupełnienia brakujących dokumentów przez Kluby, jak i na skutek złożenia przez Kluby wyjaśnień mogących wpłynąć na zmianę oceny stanu faktycznego przez Komisję.

Podsumowanie analizy wniosków Licencyjnych Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018.

W pierwszej kolejności Komisja pragnie wskazać, że z roku na rok jest coraz mniej kluczowych problemów oraz jakość składanej dokumentacji jest coraz lepsza.

Dokumentację Licencyjną jednego z Klubów, dotyczącą Sezonu 2017/2018, Komisja Licencyjna oceniła bardzo wysoko i uznała za wręcz wzorcową. Klubem tym jest Jagiellonia Białystok.

1. Kryteria Sportowe

Wszystkie Kluby Ekstraklasy zwizytowane przez Ekspertów Sportowych spełniają wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym.

2. Kryteria Personelu i Administracji

14 Klubów Ekstraklasy spełniło wszystkie kryteria przewidziane w Podręczniku Licencyjnym. Dwa Kluby wciąż muszą poprawić złożoną dokumentację licencyjną z zakresu przedmiotowych Kryteriów, jednak zdaniem Komisji nie są to braki grożące nieprzyznaniem licencji.

3. Kryteria Prawne

16 Klubów Ekstraklasy spełniło wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym. Jeden z Klubów został poproszony o doprecyzowanie Schematu Grupy Prawnej, zaś drugi Klub zobowiązany został do złożenia prawidłowego oświadczenia najwyższego podmiotu kontrolującego.

4. Kryteria Infrastrukturalne

W zakresie przedmiotowych kryteriów Komisja nie stwierdziła poważniejszych uchybień, za wyjątkiem jednego Klubu, który zobowiązany został do zamontowania furtek ewakuacyjnych umożliwiających bezpieczne zejście na płytę boiska określonych w kryterium I.03 Podręcznika Licencyjnego. Wszystkie Kluby Ekstraklasy zostały zwizytowane przez Ekspertów ds. Infrastruktury i każdy z Klubów otrzymał raport z wyszczególnieniem uchybień, które muszą być usunięte do dnia 5 maja 2017 roku.

5. Kryteria Finansowe

Sześć Klubów Ekstraklasy wezwanych zostało do uzupełnień lub złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Zdaniem Komisji dwa Kluby zagrożone są nieprzyznaniem Licencji na Sezon Rozgrywkowy 2017/2018. Jeden z Klubów wykazał nieuregulowane zobowiązania względem byłych i obecnych pracowników oraz z tytułu działalności transferowej co stanowi poważne naruszenie Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. Ten sam Klub został również wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej. Drugi z Klubów nie udowodnił spełnienia Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. W złożonej dokumentacji licencyjnej Klub wskazuje, że nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań względem pracowników oraz innych Klubów z tytułu działalności transferowej, jednakże nie przedstawił Komisji bądź to potwierdzeń zapłaty przedmiotowych należności bądź to stosownych porozumień. Również i ten Klub został wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Trzy inne Kluby Ekstraklasy, ze względu na przeprowadzone zmiany właścicielskie czy organizacyjne, zostały wezwane do złożenia urealnionych prognoz finansowych poprzez udokumentowanie zakładanego poziomu zwiększenia przychodów lub redukcji kosztów, zapewnienia finansowania straty operacyjnej, a także sposobu spłaty zadłużenia.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości lub wątpliwości mogą być usunięte lub wyjaśnione przez Kluby w terminie do 5 maja 2017 roku. W takim przypadku licencja na udział w rozgrywkach Ekstraklasy może być przyznana, jednakże opóźnienie w spełnieniu niektórych wymogów licencyjnych lub dostarczeniu niektórych dokumentów będzie skutkowało nałożeniem sankcji regulaminowych, względnie stosownych nadzorów. Wyjątkiem jest naruszenie wymogów F.03 i F.04, czyli nieuregulowanie wszystkich zobowiązań licencyjnych do dnia 31 marca 2016 roku. W przypadku Klubów, które naruszyły te wymogi, już na tym etapie można stwierdzić brak możliwości uzyskania licencji na grę w rozgrywkach UEFA. W przypadku tych klubów przyznanie licencji na grę w Ekstraklasie jest możliwe jedynie przy jednoczesnym nałożeniu sankcji regulaminowych.

Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja postanowiła wszcząć dwa postępowania wyjaśniające względem:

– Klubu Ekstraklasy Futsalu Gatta Zduńska Wola w związku z podejrzeniem naruszenia dyscypliny procesu licencyjnego poprzez niezgłoszenie drużyny młodzieżowej do Mistrzostw Polski;

– Lechii Gdańsk SA w związku z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego.

Kryterium F.09

Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Źródło: laczynaspilka.pl

O AUTORZE
DarioB
Author: DarioB
Badacz Historii Lechii
Z portalem Lechia.net związany od 2003 roku. Wcześniej głównie foto, obecnie archiwa oraz badanie historii Lechii Gdańsk.
Ostatnio napisane przez autora