lechia

Wszystkich zainteresowanych tematem trannsparentów i flag, zachęcamy do zapoznania się z treścią nowej uchwały PZPN.

Uchwała nr XV/372 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich.

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) i art. 7 § 1 Statutu PZPN w związku z § 22 i 23 Uchwały nr III/71 z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich postanawia się, co następuje:

1. Zabronione jest na zawodach piłkarskich:
a) prowadzenie jakiejkolwiek działalności politycznej;
b) eksponowanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów o charakterze politycznym, jak również dotyczących działań, w tym wyborczych, jakichkolwiek ugrupowań i/lub partii politycznych.

2. Zabronione jest prezentowanie na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych przedmiotach albo eksponowanie napisów, symboli, rysunków wyrażających treści:
a) totalitarne, faszystowskie, komunistyczne, anarchistyczne, rasistowskie;
b) inne nawołujące do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa, wulgarne lub zachęcające do zachowań agresywnych;
c) obrażające jakikolwiek klub jego przedstawicieli;
d) nie związane z klubem lub rozgrywkami, za wyjątkiem napisów, symboli, rysunków okazjonalnych nawiązujących do wydarzeń historycznych o wymowie patriotycznej upamiętniającej pamięć narodu polskiego oraz społecznej związanych z aktualnymi wydarzeniami, w szczególności uczczeniu ofiar katastrof lub klęsk żywiołowych.

3. Upoważnia się Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN przy udziale Ogólnopolskiej Organizacji Kibiców do opracowania przykładowego Katalogu symboli zakazanych.

4. Przyjmuje się następujące zasady procedury eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów:
a) w przypadku transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów kibiców miejscowych, klub na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym musi podać delegatowi PZPN imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy swego przedstawiciela/osobę odpowiedzialną za prawidłową ekspozycję transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów;
b) w przypadku transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów kibiców przyjezdnych klub w Informacji Klubu Gościa lub na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym musi dodatkowo podać delegatowi PZPN imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy swego przedstawiciela/osobę odpowiedzialną za prawidłową ekspozycję transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów;
c) treści zamieszczone na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych przedmiotach podlegają weryfikacji przez kierownika ds. bezpieczeństwa lub upoważnionej przez niego osobie, będącego gospodarzem meczu.
W przypadku zakwestionowania tych treści przez kierownika ds. bezpieczeństwa odbywa się spotkanie grupy, w skład której wchodzi delegat, kierownik ds. bezpieczeństwa oraz osoba odpowiedzialna za prawidłowe eksponowanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów.
Decyzja podjęta przez delegata jest ostateczna;
a) w odniesieniu do niższych klas rozgrywkowych niż Ekstraklasa, I liga, II liga odpowiedzialność za treści zamieszczone na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych przedmiotach odpowiedzialność spoczywa na organizatorze meczu;
b) w przypadku naruszenia niniejszej uchwały, a w szczególności ekspozycji transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów, zawierających treści, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały delegat PZPN upoważniony jest do przerwania zawodów i/lub podjęcia decyzji o ich zakończeniu jedynie w przypadku bezskutecznego wezwania organizatora zawodów do niezwłocznego usunięcia transparentu, flagi, baneru lub innego podobnego przedmiotu naruszającego zasady określone w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały;
c) jednorazowa prezentacja związana z konkretnym meczem lub wydarzeniem (tzw. oprawa) nie może zawierać treści, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

5. Za naruszenie zasad określonych w niniejszej uchwale można orzec wobec klubu, z którego kibice pochodzą, kary przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN, a w szczególności:
a) karę pieniężną;
b) karę zakazu rozgrywania meczów w określonym czasie, bez udziału publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu lub
c) zakazu udziału dla zorganizowanych grup kibiców w meczach wyjazdowych.
6. Traci moc Uchwała nr VIII/201 z dnia 29 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich.
7. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy ustawa ta rozwiąże wszelkie problemy z tranparentami? Zobaczymy. Widać jednak, że jest to krok w dobrą stronę i powinien poprawić stosunki na linii kibice - PZPN.