Polski Związek Piłki nożnej za pośrednictwem Ekstraklasy SA przesłał do klubów nową uchwałę regulującą zasady wieszania przez kibiców flag w czasie trwania spotkań piłkarskich.

Uchwała zakazuje eksponowania flag o charakterze politycznym, jak również dotyczących działań jakichkolwiek ugrupowań politycznych. Zabroniona jest prezentacja symboliki totalitarnej, faszystowskiej, rasistowskiej nawołującej do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa. Wśród treści niepożądanych wymieniono również wulgaryzmy oraz transparenty zachęcające do zachowań agresywnych, obrażające jakikolwiek klub lub jego przedstawicieli niezwiązane z klubem lub rozgrywkami.

Uchwała upoważniła Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN do opracowania procedury weryfikacji klubowych flag. Już teraz jednak szczegółowo opisano weryfikację transparentów w dniu meczu. W uchwale czytamy m. in.:

„W przypadku zgłoszenia przed rozpoczęciem zawodów możliwości eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów nieposiadających akceptacji Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, delegat PZPN jest uprawniony do wyrażenia zgody na ekspozycję takich transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na danych zawodach jednocześnie zobowiązując zainteresowany klub do przedłożenia kopii zdjęć takich transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich celem ich zatwierdzenia…”

„…W przypadku zakwestionowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów przez delegata PZPN przed zawodami odbywa się spotkanie grupy, w której skład wchodzi delegat, kierownik ds. bezpieczeństwa oraz osoba odpowiedzialna za prawidłowe wieszanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów celem wyjaśnienia ewentualnych niejasności/symboliki itp…”

„…W przypadku ostatecznego zakwestionowania przez delegata PZPN transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów taki transparent, flaga, baner lub inny podobny przedmiot nie może być wywieszony. Niedostosowanie się do decyzji delegata PZPN stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia sankcji określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN oraz niniejszej uchwale. Klubowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich…”

„…W przypadku niedostosowania się do decyzji delegata PZPN lub innego naruszenia niniejszej uchwały, a w szczególności ekspozycji transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów, zawierających treści, o których mowa w pkt 1 b) i 2 a) – d) niniejszej uchwały  delegat PZPN upoważniony jest do przerwania zawodów i/lub podjęcia decyzji o ich zakończeniu…”

Źródło: Lechia.pl